Reklamačný poriadok 

internetového obchodu PrimeFit.sk

                                               

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri uplatnení zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj podmienky a spôsob vybavenia reklamácie.


1.2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok vymedzujúcich rozsah práv a povinností kupujúceho a predávajúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy v internetovom obchode PrimeFit.sk.


2. Vady dodaného tovaru


2.1. 
Ak dodaný tovar nemá vlastnosti vymienené kupujúcim, deklarované predávajúcim alebo obvyklé (štandardné) vlastnosti, má v takom prípade vady.


2.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.


2.3. Kupujúci má možnosti si tovar prezrieť pri jeho dodaní a odmietnuť prevzatie, ak má tovar vady (najmä v prípade nekompletnej alebo poškodenej zásielky). Ak tieto vady nemal možnosť spozorovať pri preberaní tovaru, musí ich vytknúť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. V opačnom prípade uzná predávajúci reklamáciu týchto vád iba v prípade, ak kupujúci preukáže, že tovar mal tieto vady už pri jeho prevzatí.


2.4. Predávajúci však nezodpovedá:


a) pri použitých veciach za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,

b) pri veciach predávaných za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena,

c) za vady bežného opotrebenia v dôsledku obvyklého alebo nadmerného používania tovaru,

d) za vady, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby,

e) za vady spôsobené nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou alebo neodborným zásahom.

2.5. Ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, v takom prípade zodpovedá predávajúci len za tie vady, ktoré existovali pri prevzatí takého tovaru.


2.6. Vadou dodaného tovaru však nie je celkové opotrebenie ešte pred uplynutím záručnej doby, ak z povahy dodaného tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba.


3. Záručná doba


3.1. 
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, zodpovedá predávajúci aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru, a to v záručnej dobe 24 mesiacov alebo 12 mesiacov, ak ide o dodanie použitého (zánovného) tovaru.


3.2. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy kupujúci prevzal tovar.


3.3. Pri potravinárskom tovare je možné uplatniť reklamáciu len v lehote, ktorá zodpovedá dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenom na obale takéhoto tovaru.


3.4. Ak výrobca tovaru deklaruje pri dodanom tovare záručnú dobu, ktorá presahuje zákonnú dobu 24 mesiacov, môže si kupujúci v takom prípade uplatniť zodpovednosť za vady po uplynutí zákonnej záručnej doby 24 mesiacov priamo u výrobcu v súlade s jeho podmienkami na uplatnenie reklamácie.


3.5. Kupujúci preukazuje svoje práva zo zodpovednosti za vady v záručnej dobe na základe záručného listu. Ak nebol vydaný osobitný záručný list, je v takom prípade záručným listom doklad o zaplatení ceny za dodaný tovar alebo faktúra (daňový doklad).


3.6. Uplynutím záručnej doby zanikajú práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady.


4. Práva kupujúceho pri uplatnení nároku zo zodpovednosti za vady


4.1. 
Ak ide o odstrániteľné vady, môže kupujúci v takom prípade požadovať uplatnenie jedného z nasledovných práv:

a) právo žiadať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená,

b) právo na výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


4.2. Aj napriek voľbe kupujúceho podľa ods. 4.1. môže predávajúci vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


4.3. Za neodstrániteľnú vadu tovaru sa považuje taká vada:

a)
 ktorú nie je možné technicky odstrániť a zároveň ktorá bráni tomu, aby sa dodaný tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo
         
b)
 ktorú nie je možné technicky odstrániť, ale nebráni riadnemu užívaniu dodaného tovaru.


4.4. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa dodaný tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci v takom prípade požadovať uplatnenie jedného z nasledovných práv:

a) právo na výmenu dodaného tovaru,

b) právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.5. Tie isté práva podľa ods. 4.4. prislúchajú kupujúcemu aj v prípade odstrániteľných vád, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád riadne užívať dodaný tovar.


4.6. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa dodaný tovar mohol riadne užívať, má kupujúci v takom prípade právo na primeranú zľavu z ceny. Pri posudzovaní výšky zľavy sa prihliada na zníženie hodnoty dodaného tovaru v dôsledku vady.


4.7. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie vzniká kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom:

a) právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

b) právo na výmenu reklamovaného tovaru za nový tovar.


4.8. Kupujúci je voľbou svojich práv podľa ods. 4.1., 4.4., 4.5. alebo 4.7 viazaný a nemôže jednostranne svoju voľbu práva zmeniť.


4.9. Na uplatnenie práva odstúpiť od kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia obchodných podmienok predávajúceho o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.


5. Reklamácia a jej uplatnenie


5.1. 
Reklamáciou si kupujúci uplatňuje svoje práva zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru.


5.2. Kupujúci môže reklamovať tovar na diaľku alebo osobne, podľa toho, ktorý spôsob je pre neho vhodnejší.


5.3. Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie odovzdá predávajúcemu:

a) tovar, o ktorom sa domnieva, že trpí vadami,

b)
 fotokópiu záručného listu, ak bol vydaný, v opačnom prípade fotokópiu dokladu o zaplatení tovaru alebo fotokópiu faktúry (daňový doklad), ktorá mu bola odovzdaná spolu s tovarom, a

 c) vyplnený a podpísaný reklamačný formulár, ktorý je prílohou tohto reklamačného poriadku (povinne len v prípade reklamácie na diaľku).

5.4. Ak sa dodaný tovar reklamuje opätovne, predloží kupujúci tiež fotokópiu dokladu o vybavení predchádzajúcej reklamácie.


5.5. Ak kupujúci reklamuje tovar na diaľku, doručí predávajúcemu reklamovaný tovar spolu s dokumentmi podľa ods. 5.3. písm. b) a c) na adresu Premium Advice s. r. o., Račianska 88 B, 831 02  Bratislava.


5.6. Reklamácia sa považuje za prijatú v okamihu, keď bol predávajúcemu doručený alebo predložený reklamovaný tovar spolu s požadovanými listinnými dokumentmi. V tomto okamihu začína proces vybavovania reklamácie.


5.7. Predávajúci po prijatí reklamácie okamžite vystaví kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Toto potvrdenie odošle elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v reklamačnom formulári.


6. Vybavenie reklamácie


6.1. 
Vybavením reklamácie sa má docieliť ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.


6.2. Predávajúci, v závislosti od uplatneného práva kupujúceho podľa bodu 4 ods. 4.1., 4.4 alebo 4.5 určí spôsob vybavenia reklamácie, a to po posúdení zložitosti reklamovanej vady buď ihneď alebo najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


6.3. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu dodaného tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Fotokópia odborného posúdenia, ktorá odôvodňuje zamietnutie reklamácie, bude kupujúcemu doručená alebo odovzdaná najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.


6.4. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu dodaného tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci reklamáciu zamietne, uvedie v takom prípade predávajúci v odôvodnení zamietnutia informáciu, kde môže kupujúci zaslať reklamovaný tovar na posúdenie. Počas vykonania odborného posúdenia z iniciatívy kupujúceho záručná doba neplynie. Ak takéto odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže kupujúci uplatniť reklamáciu znovu. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


6.5. Náklady na odborné posúdenie znáša predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.


6.6. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.7. Ak kupujúci nevyužil právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, je v takom prípade povinný si prevziať pôvodný tovar alebo nový tovar v závislosti od spôsobu vybavenia reklamácie. V prípade, že kupujúci si tovar nemôže prevziať osobne, bude mu doručený na adresu uvedenú v reklamačnom formulári.

6.8. Ak kupujúci tovar neprevezme osobne do 30 dní od vybavenia reklamácie alebo pri jeho doručení na adresu uvedenú v reklamačnom formulári, znáša v takom prípade kupujúci náklady na skladovanie alebo náklady na opätovné doručenie.


7. Alternatívne riešenie sporov


7.1. 
Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu.

7.2. Ak predávajúci na žiadosť podľa ods. 7.1. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci v takom prípade právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ARS“).

7.3. Postup pri riešení sporu alternatívnym spôsobom je upravený v bode 12. obchodných podmienok predávajúceho.


8. Osobitné ustanovenia k fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám


8.1. 
Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady uplatňovania práv zo zodpovednosti za vady fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami.

8.2. Osoby podľa ods. 8.1. si uplatňujú svoje práva zo zodpovednosti za vady podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ku kúpnej zmluve (§ 409 až § 475 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).


9. Záverečné ustanovenia


9.1. 
Ustanovenia tohto reklamačného poriadku je nevyhnutné vykladať vždy v kontexte s ustanoveniami obchodných podmienok predávajúceho, ak v tomto reklamačnom poriadku nie je uvedené inak.

9.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tento reklamačný poriadok alebo ho nahradiť novým reklamačným poriadkom.

9.3. Ak sa niektoré z ustanovení tohto reklamačného poriadku dostane do kolízie so zákonnou právnou normou, platí v takom prípade príslušné ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu.

9.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného poriadku je tiež reklamačný formulár.

9.5. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na adrese výdajného miesta predávajúceho alebo v elektronickej podobe na webovej stránke internetového obchodu.

9.6. Otázky ohľadom tohto reklamačného poriadku môže kupujúci alebo ktorákoľvek osoba adresovať predávajúcemu na e-mailovú adresu reklamacie@primefit.sk.

9.7. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.4.2020, a nahrádza znenie reklamačného poriadku zo dňa 1.1.2020.