Zásady ochrany osobných údajov

internetového obchodu PrimeFit


1.
         Prevádzkovateľ

Obchodná spoločnosť Premium Advice s. r. o. so sídlom Račianska 88 B, 831 02  Bratislava, IČO: 52 119 238, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 133664/B, je prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov v internetovom obchode PrimeFit (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).

2.         Povaha spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len všeobecné osobné údaje, a to v rozsahu potrebnom na splnenia účelu spracúvania, najmä však identifikačné a kontaktné údaje (oslovenie podľa pohlavia, meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo [ak nám bolo poskytnuté], adresa pobytu, fakturačná adresa, adresa doručenia), história predchádzajúcich objednávok, obsah zanechaných recenzií.

Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov.

3.         Následok neposkytnutia osobných údajov

Odmietnutím poskytnutia osobných údajov nedôjde k ich spracúvaniu na určený účel a zároveň nebudú poskytnuté služby internetového obchodu PrimeFit (ďalej len „internetový obchod“). Požiadavka na poskytnutie osobných údajov korešponduje s účelom ich spracúvania uvedeným v bode 5.

4.         Spracúvanie osobných údajov, ktoré sme nezískali priamo od vás

V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje, ktoré nám odovzdala tretia osoba, ktorá uskutočňuje nákup v internetovom obchode vo vašom mene alebo vo váš prospech. V týchto prípadoch spracúvame len vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné na vybavenie objednávky.

5.         Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

a) na právnom základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) spracúvame osobné údaje pri nasledovných účeloch:

·        registrácia v internetovom obchode (po dobu trvania vašej registrácie v internetovom obchode alebo do odvolania súhlasu),

·        newsletter, ak nie ste naším zákazníkom (do odvolania súhlasu, nie však dlhšie ako 5 rokov od udelenia súhlasu).

b) na právnom základe predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) spracúvame osobné údaje pri nasledovných účeloch:

·        opustený košík (iba pri registrovaných zákazníkoch, a to po dobu 30 dní od opustenia košíka).

c) na právnom základe zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) spracúvame osobné údaje pri nasledovných účeloch:

·    kúpna zmluva na základe objednávky (po dobu 3 rokov od uskutočnenia nákupu v internetovom obchode alebo aj dlhšie, ak plynú lehoty na uplatnenie vašich práv vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľov; v takom prípade sa osobné údaje na tento účel spracúvajú ešte rok po uplynutí týchto lehôt).

d) na právnom základe splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) spracúvame osobné údaje pri nasledovných účeloch:

·        vybavenie reklamácie (po dobu 3 rokov od vybavenia reklamácie),

·    archivácia vzájomnej komunikácie, účtovných dokladov a iných registratúrnych záznamov (po dobu zákonných archivačných lehôt; najdlhšie však počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli vyhotovené dokumenty vymedzené v zákone o účtovníctve).

e) na právnom základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) spracúvame osobné údaje pri nasledovných účeloch:

·      newsletter, ak ste naším zákazníkom (oprávneným záujmom je informovanie o novinkách, zľavách a produktoch vecne zodpovedajúcich predchádzajúcim nákupom; doba spracúvania je 3 roky od uskutočnenia posledného nákupu),

·     história predchádzajúcich objednávok, ak ste registrovaným zákazníkom (oprávneným záujmom je uchovať pre zákazníka prehľad o histórii jeho nákupov; osobné údaje sú spracúvané počas trvania vašej registrácie v internetovom obchode),

·     zanechanie recenzií produktov priamo na webovej stránke internetového obchodu, ak ste registrovaným zákazníkom (oprávneným záujmom je umožniť zákazníkovi vysloviť názor na zakúpený tovar, ako aj podporiť verejnú informovanosť o kvalite predávaných produktov a spokojnosti s nimi; osobné údaje sú spracúvané počas trvania vašej registrácie v internetovom obchode alebo do dobrovoľného odstránenia recenzie prostredníctvom administrácie recenzií vo vašom profile),

·   technické údaje o návšteve internetového obchodu, ak ste registrovaným zákazníkom (oprávneným záujmom je zaistenie bezpečnosti užívateľského profilu pred neoprávneným prístupom tretej osoby; uchovávajú sa osobné údaje v rozsahu dátumov desiatich posledných návštev s IP adresou po dobu trvania registrácie v internetovom obchode),

·       vytváranie anonymizovaných štatistík (oprávneným záujmom je analýza výkonnosti internetového obchodu, aby sme neustále zlepšovali kvalitu predaja a súvisiacich služieb),

·       prevádzkovanie stránky na sociálnej sieti Facebook (oprávneným záujmom je komunikácia so zákazníkmi a verejnosťou na sociálnej sieti Facebook, ako aj prehľad o štatistike návštevnosti v anonymizovanej podobe prostredníctvom súborov cookies spoločnosti Facebook; osobné údaje sú spracúvané 5 rokov od zanechania príspevkov na fanúšikovskej stránke prevádzkovateľa).

Fanúšikovská stránka je prevádzkovaná prostredníctvom služieb sociálnej siete Facebook, ktorá pri návšteve tejto stránky umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia súbory cookies, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste registrovaným užívateľom tejto sociálnej siete. Facebook využíva súbory cookies najmä na šírenie personalizovaných reklám a vytváranie anonymizovaných štatistík návštevnosti. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cookies sociálnej siete sa realizuje podľa zásad používania údajov spoločnosti Facebook (facebook.com/privacy/explanation).

· zisťovanie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom Heureka.sk (oprávnený záujem spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom v internetovom obchode, a to prostredníctvom zasielania dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“; osobné údaje na tento účel spracúvame, iba ak neodmietnete zasielanie e-mailových dotazníkov).


Doplňujúce informácie k zasielaniu e-mailových dotazníkov: Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak podľa § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Odmietnuť zasielanie dotazníkov môžete už pred odoslaním objednávky zakliknutím možnosti „Neželám si zaslať dotazník Overené zákazníkmi od Heureka.sk“. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Heureka.sk tiež môže zverejniť vašu recenziu na jej webových stránkach len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. V takom prípade je Heureka.sk v postavení prevádzkovateľa a informácie k spracúvaniu osobných údajov na tento účel nájdete v bode 2.6 zásad ochrany osobných údajov na portáli Heureka.sk (dostupné tu). 


6.         Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ môže odovzdať vaše osobné údaje tretím osobám v postavení sprostredkovateľov. Tieto osoby vykonávajú spracúvanie v mene prevádzkovateľa, podľa jeho pokynov a pod jeho dohľadom. Prevádzkovateľ pri výbere sprostredkovateľov vyžaduje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie bolo v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a aby sa zabezpečila účinná a adekvátna ochrana vašich práv. Prevádzkovateľ tak môže sprístupniť vaše osobné údaje najmä nasledovným kategóriám príjemcov: prepravné spoločnosti, účtovníci, advokátske kancelárie, poskytovateľ webhostingových služieb, externí správcovia recenzií prevádzkujúci súčasne internetové porovnávače cien (napr. Heureka.sk).

Prevádzkovateľ môže odovzdať vaše osobné údaje aj tretím osobám, ktoré sú v postavení prevádzkovateľov. Týmito subjektmi sú prepravné spoločnosti, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu.

7.         Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos vašich osobných údajov do tretích krajín, t. j. do krajín ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

8.         Automatizované spracúvanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie vašich osobných údajov ani profilovanie.

9.         Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek počas spracúvania vašich osobných údajov uplatniť voči prevádzkovateľovi nasledovný rozsah práv:

·        právo na prístup k osobným údajom,

·        právo na opravu osobných údajov,

·        právo na vymazanie osobných údajov,

·        právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

·        právo namietať spracúvanie osobných údajov,

·        právo na prenosnosť osobných údajov,

·        právo na odvolanie súhlasu, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

10.       Právo na odvolanie súhlasu

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, ktorý ste udelili prevádzkovateľovi, máte v takom prípade právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Toto právo si môžete uplatniť spôsobom podľa bodu 11.

11.       Uplatnenie práv u prevádzkovateľa

Písomné uplatnenie vašich práv alebo žiadosti o zodpovedanie otázok ohľadom osobných údajov môžete adresovať prevádzkovateľovi e-mailom na info@primefit.sk, použitím kontaktného formulára alebo písomne na korešpondenčnej adrese Premium Advice s. r. o., Račianska 88 B, 831 02  Bratislava.


12.   Pokračovanie v spracúvaní na inom právnom základe

Prevádzkovateľ môže pokračovať v spracúvaní osobných údajov aj po uplynutí doby spracúvania alebo po uplatnení vašich práv, a to na inom právnom základe a najmä na účely plnenia zákonných povinností (ak prevádzkovateľovi ukladá zákon povinnosť pokračovať v takomto spracúvaní) alebo na základe oprávnených záujmov (napríklad pri uplatňovaní právnych nárokov voči vám, ďalej tiež z dôvodu uchovania dôkazných materiálov počas doby plynutia objektívnych lehôt, v priebehu ktorých môžu jednotlivé dozorné orgány vykonať kontrolu v sídle prevádzkovateľa alebo z dôvodu prebiehajúcich správnych, súdnych alebo iných konaní pred orgánmi verejnej moci).

13.       Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom boli dotknuté vaše práva, môžete v takom prípade podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Webové sídlo úradu je dostupné na adrese www.dataprotection.gov.sk.