Obchodné podmienky

internetového obchodu PrimeFit


1.          Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu PrimeFit je obchodná spoločnosť Premium Advice s. r. o. so sídlom Račianska 88 B, 831 02  Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 119 238, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 133664/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

1.2. Internetový obchod PrimeFit je určený na propagáciu a predaj športových potrieb, fitness výživy a produktov na podporu a rozvoj zdravého životného štýlu. Internetový obchod je dostupný na webovej lokalite www.primefit.sk (ďalej len „internetový obchod“).


1.3. Tieto obchodné podmienky vymedzujú rozsah práv a povinností prevádzkovateľa ako predávajúceho a užívateľa internetového obchodu ako kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy v internetovom obchode.

1.4. Kúpou tovaru cez internetový obchod vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.5. Predmetom kúpnej zmluvy je tovar predávaný v internetovom obchode a dodaný kupujúcemu.

2.          Kupujúci

2.1. Kupujúcim je fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba.

2.2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa spravuje ustanoveniami týchto obchodných podmienok, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2.4. Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba sú subjekty, ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy konajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, inej podnikateľskej činnosti alebo činnosti prislúchajúcej povahe a účelu právnickej osoby.

2.5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim v postavení osôb podľa ods. 2.4. sa spravuje týmito obchodnými podmienkami v rozsahu uvedenom v bode 12 a ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ustanovenia o kúpnej zmluve).

2.6. Osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy s predávajúcim uvedie identifikačné číslo (IČO), bude automaticky považovaná za kupujúceho podľa ods. 2.4. a zmluvný vzťah s ňou bude založený v režime podľa ods. 2.5.

3.           Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Uzatvoreniu kúpnej zmluvy predchádza záväzné odoslanie objednávky kupujúcim v internetovom obchode.

3.2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú v okamihu doručenia e-mailu kupujúcemu o potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Do času potvrdenia objednávky môže kupujúci objednávku stornovať.

3.3. Predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy stornuje objednávku v prípade nedostupnosti tovaru, ak nie je možné tovar ani pri vynaložení všetkého úsilia dodať, a to najmä z dôvodov na strane výrobcu alebo distribútora. O stornovaní objednávky informuje predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o nedostupnosti tovaru.

3.4. Pred uzatvorením kúpnej zmluvy má kupujúci možnosť sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru, a to vizuálnou podobou a textovým popisom.

3.5. Vizuálne zobrazenie tovaru v internetovom obchode, ako aj textový popis sú prevzaté od výrobcov alebo distribútorov. Vzhľadom na elektronickú povahu vyobrazenia tovarov v internetovom obchode, môže byť farebný odtieň tovaru alebo jeho obalu ovplyvnený kvalitou zobrazovacej jednotky (monitora počítača alebo displeja mobilného zariadenia), pričom predávajúci za tieto farebné odchýlky majúce povahu v kvalite zobrazovacej jednotky nezodpovedá.

3.6. Kupujúci má možnosť nakupovať v internetovom obchode ako registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ. Predávajúci môže poskytnúť registrovanému užívateľovi zľavy z ceny nakupovaného tovaru, ak na tento tovar už nie sú uplatňované iné zľavy.

3.7. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu zobrazená celková cena tovaru a jednotlivé cenové položky, z ktorých celková cena pozostáva.

3.8. Kupujúci je vopred informovaný pred odoslaním objednávky zrozumiteľným spôsobom „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“

3.9.
 Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.

3.10. Ak si zmluvné strany dojednajú v kúpnej zmluve odlišné ustanovenia od ustanovení obchodných podmienok, majú v takom prípade odlišne dojednané ustanovenia v kúpnej zmluve prednosť pred dotknutými ustanoveniami obchodných podmienok.

3.11. Súčasťou kúpnej zmluvy sú tiež podmienky podmienených zliav (najmä zľava z ceny tovaru) alebo výhod (napríklad darček k objednávke), ktorých poskytnutie sa viaže na splnenie dodatočných podmienok, ktoré určil predávajúci a ktorých obsah je vždy súčasťou prebiehajúcej kampane zliav. Ak došlo k vedomému porušeniu podmienok podmienených zliav alebo iných výhod zo strany kupujúceho s cieľom neoprávnene získať výhody (napr. neoprávneným použitím zľavového kódu, neoprávneným využitím študentskej zľavy, a pod.), môže v takom prípade predávajúci stornovať objednávku, odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo neposkytnúť podmienenú výhodu.

3.12. Kupujúci (spotrebiteľ) môže už po odoslaní objednávky využiť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

4.           Dodanie tovaru

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanom množstve, akosti a bez vád, a to v dohodnutej alebo primeranej lehote, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

4.2. Ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar v lehote uvedenej na webovej stránke internetového obchodu pri jeho objednávaní alebo v lehote podľa ods. 4.1., bezodkladne o tom informuje kupujúceho. Kupujúci má v takom prípade právo:

          a) odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo

          b) požadovať dodanie tovaru po stanovení novej lehoty dodania.

4.3. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar spôsobom, ktorý si zvolil sám kupujúci.

4.4. Predávajúci poskytuje kupujúcemu štandardné možnosti pre dodanie a prevzatie tovaru, a to najmä formou poštového podniku, kuriérskej spoločnosti, prostredníctvom výdajného miesta tretej osoby alebo osobným prevzatím na výdajnom mieste predávajúceho.

4.5. Odoslaním objednávky je zvolený spôsob dodania tovaru záväzný pre obe strany a nie je možné ho dodatočne meniť, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

4.6. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak sa dodanie tovaru vykonáva prostredníctvom výdajného miesta predávajúceho alebo výdajného miesta tretej osoby, má kupujúci právo na prevzatie tovaru do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o možnosti jeho prevzatia. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme a zároveň ešte neuskutočnil platbu za tovar, má v takom prípade predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.7. Lehota na prevzatie tovaru sa môže líšiť v závislosti od podmienok tretích osôb, ak si kupujúci zvolil ako spôsob dodania prevzatie tovaru na výdajnom mieste tretej osoby.

4.8. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru si tovar prezrieť, či nevykazuje známky viditeľného poškodenia a či je dodaný podľa parametrov odoslanej objednávky. Kupujúci nie je povinný tovar prevziať, ak vykazuje v tomto ustanovení uvedené vady alebo iné vady.

4.9. Ak kupujúci neprevezme dodaný tovar s tvrdením, že vykazuje vady a takéto tvrdenie sa ukáže byť dôvodné, v takom prípade trvá povinnosť predávajúceho dodať tovar bez vád; táto povinnosť trvá v prípade kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, iba ak kupujúci neuplatnil svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa článku 8 týchto obchodných podmienok.

4.10. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom; to platí aj v prípade prevzatia tovaru treťou osobou, ktorú na tento účel poveril kupujúci.

4.11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď on alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci aj napriek tomu tovar neprevezme.

4.12. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar od dopravcu, môže si predávajúci uplatňovať voči kupujúcemu náhradu nákladov vo výške zodpovedajúcej sume poplatku za doručenie neprevzatého tovaru.

4.13. Pri všetkých spôsoboch dodania tovaru je odovzdanie tovaru kupujúcemu podmienené platbou za dodaný tovar.

4.14. V závislosti od zvoleného spôsobu dopravy môže byť kupujúci vyzvaný k podpísaniu dodacieho listu.

4.15. Predávajúci, tretia osoba poskytujúca službu výdajného miesta alebo dopravca môžu vyzvať kupujúceho alebo osobu poverenú kupujúcim pri prevzatí tovaru na overenie totožnosti.

5.           Platba za tovar

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar cenu potvrdenú odoslaním objednávky, a to najneskôr pri prevzatí tovaru.

5.2. Ceny zverejňované pri tovaroch sú konečné po zohľadnení zliav a príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty.

5.3. Súčasťou platby za tovar sú tiež náklady na jeho doručenie kupujúcemu a dodatočné náklady v závislosti od zvoleného spôsobu platby. S cenami za jednotlivé spôsoby dodania a spôsoby platby je kupujúci oboznámený pri objednávaní tovaru.

5.4. Kúpnu cenu si predávajúci uplatňuje voči kupujúcemu vystavenou faktúrou.

5.5. Kupujúci môže uhradiť cenu jedným zo spôsobov, ktorý mu je daný na výber počas objednávania tovaru. Zvolený spôsob úhrady nie je možné po odoslaní objednávky zmeniť, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

5.6. Ak predávajúci odovzdáva kupujúcemu listinné vyhotovenie faktúry počas prevzatia tovaru, je v takom prípade faktúra zároveň dodacím a záručným listom, pokiaľ nie je uvedené inak.

6.           Vady tovaru a reklamácia tovaru

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

6.2. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri uplatnení zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj podmienky a spôsob vybavenia reklamácie sú osobitne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho.

6.3. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru, a to iba v rozsahu záručných podmienok deklarovaných výrobcom.

7.           Právo na odstúpenie od zmluvy

7.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy celkom (ak chce vrátiť všetky dodané tovary) alebo sčasti (ak chce vrátiť len niektoré z dodaných tovarov).

7.3. Na účely určenia začiatku plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy sa tovar považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme:

          a) objednaný tovar, alebo

          b) posledný z dodaných tovarov, ak sa tieto tovary dodávajú na základe jednej objednávky.

7.4. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

          a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

       b)
 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

8.           Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7. u predávajúceho v listinnej podobe (doručením na adresu sídla predávajúceho uvedenú v ods. 1.1.) alebo prostredníctvom e-mailu (doručením na e-mailovú adresu reklamacie@primefit.sk). Na tento účel môže kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na webovej stránke obchodu.

8.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty podľa ods. 7.1. Pre vylúčenie pochybností sa odoslaním myslí podanie na poštovú prepravu alebo odoslaním e-mailu na reklamacie@primefit.sk.

8.3. Dôkazné bremeno o uplatnení práv na odstúpenie znáša kupujúci.

8.4. V prípade, že nebola preukázaná existencia práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo ak kupujúci nepreukázal uplatnenie tohto práva, a zároveň kupujúci už vrátil tovar späť predávajúcemu, bude v takom prípade tovar odoslaný späť kupujúcemu na jeho náklady.

9.           Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

9.1. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy podľa ods. 8.1. vráti kupujúcemu všetky platby prijaté v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru kupujúcemu). 

9.2. Ustanovenie ods. 9.1. sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý kupujúcemu ponúkol predávajúci. V tomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu iba sumu zodpovedajúcu najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia, ktorý bol kupujúcemu ponúknutý pri zadávaní objednávky.

9.3. Ustanovenie ods. 9.1. sa tiež nevzťahuje na vrátenie platby za doručenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy sčasti (ak chce kupujúci vrátiť len niektoré z dodaných tovarov), ak náklady na doručenie tovaru neboli kupujúcemu účtované pre každý tovar jednotlivo, ale ako pevná suma, ktorej výška nie je určovaná v závislosti od počtu objednaných tovarov; v takom prípade nevráti predávajúci kupujúcemu platbu za doručenie tovaru.

9.4. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci má však právo sa dohodnúť s predávajúcim na inom spôsobe platby, ktorý nie je zaťažený žiadnymi ďalšími poplatkami.

9.5. Predávajúci vráti kupujúcemu platby, iba ak mu kupujúci doručil dodaný tovar späť alebo preukázal zaslanie tovaru späť predávajúcemu, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

9.6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu, a to odoslaním na poštovú adresu sídla predávajúceho uvedenú v ods. 1.1. týchto obchodných podmienok.

9.7. Kupujúci spolu s tovarom doručí predávajúcemu tiež kópiu daňového dokladu preukazujúcu zaplatenie tovaru (faktúra) a fotokópiu dodacieho listu (alebo iného dokladu preukazujúceho doručenie), ktorú vystavil dopravca kupujúcemu alebo ním určenej tretej osobe pri fyzickom prevzatí tovaru.

9.8. Lehota podľa ods. 9.6. sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto 14-dňovej lehoty.

9.9. Priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. V prípade tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť späť poštou, predstavuje hodnota priamych nákladov spojených s ich vrátením sumu do 10 EUR.

9.10. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru (za škodu vzniknutú na vrátenom tovare) v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.         Alternatívne riešenie sporov

10.1. Kupujúci má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

10.2. Ak predávajúci na žiadosť podľa ods. 10.1. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci v takom prípade právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ARS“).

10.3. Kupujúci podáva návrh s náležitosťami podľa § 12 zákona ARS príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov ARS sa nachádza na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR a kupujúci má spomedzi týchto subjektov právo voľby.

10.4. Návrh môže podať len fyzická osoba spotrebiteľ, ak hodnota sporu presahuje 20 EUR, a to v lehote jedného roka od doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal.

10.5. Alternatívne riešenie sporu je spravidla bezodplatné, ale subjekty môžu požadovať od kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

11.         Ochrana osobných údajov

11.1. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

11.2. Podrobná písomná informácia o ochrane osobných údajov je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

12.         Osobitné ustanovenia k zmluve uzatvorenej s fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou

12.1. Na právny vzťah založený zmluvou medzi predávajúcim a fyzickou osobou podnikateľom sa nevzťahujú ustanovenia týchto obchodných podmienok v rozsahu článku 3 ods. 3.12., článku 6 ods. 6.1. a 6.2., a článkov 7, 8, 9 a 10.

12.2. Na právny vzťah založený zmluvou medzi predávajúcim a právnickou osobou sa nevzťahujú ustanovenia týchto obchodných podmienok v rozsahu článku 3 ods. 3.12. článku 6 ods. 6.1. a 6.2., a článkov 7, 8, 9 a 10. Ustanovenia článku 11 týchto obchodných podmienok sa vzťahujú len na fyzickú osobu konajúcu v mene právnickej osoby alebo zastupujúcu právnickú osobu vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou.

13.         Záverečné ustanovenia

13.1. Ak má posledný deň lehoty určenej podľa týchto podmienok pripadnúť na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľu, štátny sviatok), je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.

13.2. Akákoľvek forma komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za rovnocennú. V prípade elektronickej komunikácie sa správa považuje za odoslanú v okamihu jej odoslania na e-mailovú adresu adresáta. V prípade listovej písomnej zásielky sa písomnosť považuje za doručenú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta doručovaním na jeho adresu; to neplatí v prípade tých práv, ktoré sú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uplatnené už podaním písomnosti na poštovú prepravu. Ak nie je možné zistiť okamih doručenia listovej zásielky, považuje sa za doručenú v deň jej späťvrátenia odosielateľovi.

13.3. Právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky alebo ich nahradiť novými obchodnými podmienkami. Tým nie je dotknutý zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý sa spravuje obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia zmluvy.

13.5. Ak sa niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok dostane do kolízie so zákonnou právnou normou, platí v takom prípade príslušné ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu.

13.6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok a formulár na odstúpenie od zmluvy.

13.7. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na adrese výdajného miesta predávajúceho alebo v elektronickej podobe na webovej stránke internetového obchodu.

13.8. Otázky ohľadom týchto obchodných podmienok môže kupujúci alebo ktorákoľvek osoba adresovať predávajúcemu na e-mailovú adresu info@primefit.sk

13.9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2020, a nahrádzajú znenie obchodných podmienok zo dňa 1.1.2020.